Skatteyderen har bevisbyrden for, at der er afholdt fradragsberettigede udgifter, men det kan ikke være rigtigt, at skatteyderen skal underlægges strafferetlige bevisbyrderegler, hvor enhver tvivl skal komme skattemyndighederne til gode.
Er der således mere end 50 % sandsynlighed for, at skatteyderen har afholdt fradragsberettigede udgifter, skal skatteyderen have tildelt fradraget.
Desværre kører man også her under parolen:

Lov og ret er hvad der gavner den danske statskasse

 

Er der usikkerhed om fakta, er det også udelukkende skatteyderens problem. Heri ligger, at skattemyndighedernes fakta-påstande antages at være sande – selvom de er meget lidt sandsynlige. Skattemyndighedernes fakta-påstande skal blot være teoretiske mulige.
Derudover er bevisbyrdereglerne præget af formalisme. Skattemyndighederne nægter fradrag for afholdte udgifter med henvisning til, at grundbilaget ikke opfylder alle formaliakravene i bogføringsloven – selvom det via kontoudtog mv. er åbenbart, at der er afholdt fradragsberettigede udgifter.
Hovedparten af de forhøjelser skattemyndighederne foretager skyldes ikke, at skatteyderen har selvangivet forkert, men fordi skatteyderen snubler i noget formalia.
Rimelig-SKAT går ind for, at SKAT skal udarbejde en kort bevisredegørelse efter anerkendt videnskabelig metode, hvis man vil gøre gældende, at skatteyderen ikke har løftet sin bevisbyrde. Disse bevisredegørelser skal indsamles. Og hvert år skal et uafhængigt organ udtale sig om de udarbejdede bevisredegørelser til Folketinget

SKAT og klageinstanserne kan ikke blot lakonisk skrive:

”Skatteyderen har ikke med sin indsendte dokumentation og forklaringer løftet bevisbyrden for, at der afholdt fradragsberettigede udgifter”

Eller

”Skatteyderen forklaring er ikke understøttet af tilstrækkelig objektiv dokumentation, hvorfor SKAT får medhold”

Eller

”Skatteyderen har ikke givet en troværdig driftsøkonomisk begrundelse for det juridiske set-up. Det påhviler derfor skatteyderen at dokumentere, at selskabsetableringen har tilstrækkelig økonomisk substans. Skatteyderen har ikke med sin indsendte dokumentation og forklaringer løftet denne bevisbyrde”

Disse paradigmebegrundelser skal ikke kunne bruges fremover.